Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Ontmoeten zonder Grenzen

Gepubliceerd op  ma 21 jun 2021
 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke en het agentschap Opgroeien zetten in op vernieuwende projecten van Huizen van het Kind.
 
De Vlaamse Regering wil de volgende jaren verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. De Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen zij, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op geïntegreerde dienstverlening. Vlaams minister van Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in 24 vernieuwende projecten.
 
Eind mei 2021 maakte de minister  de 24 geselecteerde projecten bekend.
 
Huis van het Kind Balen - Dessel - Mol - Retie is bij de geselecteerde projecten. U kan hier een beknopte omschrijving vinden van ons project. In de pdf onderaan kan u het volledige project nalezen. In de loop van de zomervakantie 2021 werven we een medewerker aan om dit project in goede banen te leiden! We kijken uit naar de komende 3 jaar!

 

Ontmoeten zonder Grenzen - Een traject met ambitie

Doelstelling 1. Huis van het Kind Baldemore informeert en sensibiliseert partners rond toegankelijkheid en het wegwerken van drempels.

We zetten leertrajecten op voor en met de huidige partners en organiseren participatieve leerlabo’s. We werken hiervoor samen met partnerorganisaties. (o.a. AII) We kunnen samen veel leren over toegankelijkheidsthema’s en door samen in traject te gaan, wisselen we ervaringen uit, delen we expertise en maken we samen drempels bespreekbaar die we allen ervaren in onze dagelijkse werking.

Mogelijke thema’s zijn toegankelijkheid, cultuursensitieve zorg, taalstimulering en taalverwerving, ouderbetrokkenheid, outreachend werken en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg.

Huis van het Kind neemt hier de rol op van een actief deelplatform, in ontmoeting maar bv. ook digitaal door het meer toegankelijk maken van de bestaande website voor partners en ouders.

Doelstelling 2. Huis van het Kind Baldemore verhoogt ouderparticipatie in haar werking. Er wordt extra aandacht gegeven aan de participatie van kwetsbare gezinnen.  

Onze prioritaire insteek is: Wat heb je nodig om je welkom te voelen? Op actievlak zetten we in op buurtgesprekken met gezinnen in hun eigen lokale context en meer participatie van ouders in onze fysieke antennepunten. Via onze gezinscoachen, sleutelfiguren opvoedingsondersteuning en ons lokaal loket kinderopvang leren we samen met gezinnen over opvoeding en opgroeien.

Doelstelling 3. Huis van het Kind Baldemore organiseert ontmoetingsmomenten voor ouders en gezinnen en werkt samen met de partners een laagdrempelig, geïntegreerd aanbod uit.  

Al de voorgaande acties verwerken we in onze recent opgerichte antennepunten Huis van het Kind in de 4 lokale besturen. Binnen 3 jaar richten we 2 grotere fysieke Huizen van het Kind op met bijhorend consultatiebureau en bieden we hier voor ouders een degelijk, doordacht, participatief ontstaan en geïntegreerd aanbod aan.

Binnen 3 jaar is ons Huis van het kind Baldemore zichtbaar en fysiek aanwezig in de 4 lokale besturen en fungeert het als een veilige, laagdrempelige en toegankelijke plaats waarin kinderen, jongeren en hun gezin elkaar kunnen ontmoeten zonder grenzen, zonder drempels.